Kierunki Realizacji Koncepcji Pracy

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

„Sprawne rączki”

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem form ekspresji plastycznej, działalności konstrukcyjnej i technicznej- rozwijanie wiary we własne siły i możliwości.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
1. „Sprawne rączki”
2. „Kompetencje kluczowe –społeczne i obywatelskie”
3. „Kompetencje informatyczne”
4. Realizacja programu wychowawczego „Z dziećmi o prawach dziecka”.


KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


„Twórczy przedszkolak”

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
1. „Twórczy przedszkolak”
2. „Kraina matematyczna”
3. „Z Przyrodą na Ty ”
4. Realizacja programu wychowawczego „Z dziećmi o prawach dziecka”

Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2018/2019

I. Podstawy prawne:
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.)
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r poz. 1658.);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2017 r. poz. 481);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1658);
7. Statut przedszkola.


I. Plan opracowany został w oparciu o:

1. Koncepcję pracy przedszkola i strategiczny plan rozwoju przedszkola.

2. Wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019:
1) 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

1. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.

2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018:

4.1 Systematyczne prowadzenie zajęć z zakresu praw dziecka (1x w miesiącu) lub w cyklu tygodniowym (2x w roku).
4.2 Zadbać o przebywanie dzieci na powietrzu o każdej porze roku, w różnych warunkach atmosferycznych – odpowiednio przygotowując dzieci i pozytywnie nastawiając rodziców ( pedagogizacja rodziców w tym zakresie).
4.3 Wprowadzić rejestr zajęć organizowanych poza salą przedszkolną.
4.4 Przedstawić rodzicom bogatą ofertę domowych działań wspomagających rozwój dziecka.
4.5 Organizować zajęcia dla uzdolnionych dzieci.
4.6 Przy planowaniu pracy uwzględniać potrzeb i możliwości dzieci konkretnej grupy.
4.7 Zadbać o ewaluację prowadzonych zajęć.
4.8 Zadbać o systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
4.9 Stosować wiedzę na temat metod nauki czytania np. metodę G. Domana i symultaniczno-sekwencyjną oraz metodę I. Majchrzak i stosować ją systematycznie w pracy z dziećmi.
4.10 Zaplanować większą ilość wyjść i spacerów poza teren przedszkola zwłaszcza w grupach młodszych.
4.11 Prowadzić działania mające na celu rozwijanie u dzieci potrzeby spontanicznych wypowiedzi w domu na temat codziennych przeżyć w przedszkolu.
4.12 W dalszym ciągu rozwijać zainteresowania teatralne i aktorskie wśród dzieci.


WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem form ekspresji plastycznej, działalności konstrukcyjnej i technicznej- rozwijanie wiary we własne siły i możliwości.I. Priorytety wynikające z koncepcji pracy przedszkola i strategicznego planu rozwoju przedszkola


Priorytety:

1. „Sprawne Rączki”
2. „Kompetencje kluczowe –społeczne i obywatelskie”
3. „Kompetencje informatyczne”
4. Realizacja programu wychowawczego „Z dziećmi o prawach dziecka”.


Przedszkolowo.pl logo