Kierunki Realizacji Koncepcji Pracy

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
„W świecie muzyki”

Zadania: Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności ze szczególnym uwzględnieniem form ekspresji muzycznej oraz muzyczno- ruchowej - stwarzanie warunków osiągania sukcesu, rozwijanie aktywnych postaw twórczych przy uwzględnianiu indywidualnych możliwości dzieci.GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
1. „W świecie muzyki”
2. „Kompetencje kluczowe –społeczne i obywatelskie”
3. „Kraina matematyczna”.
4. „Kompetencje informatyczne”
5. Realizacja programu wychowawczego „Z dziećmi o prawach dziecka”.
6. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości.


Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020

I. Podstawy prawne:
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r poz. 1658.);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2017 r. poz. 481);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1658);
7. Statut przedszkola.

Przedszkolowo.pl logo