Kierunki Realizacji Koncepcji Pracy

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


„Twórczy przedszkolak”

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
1. „Twórczy przedszkolak”
2. „Kraina matematyczna”
3. „Z Przyrodą na Ty ”
4. Realizacja programu wychowawczego „Z dziećmi o prawach dziecka”

Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

I. Podstawy prawne:
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r poz. 1270.);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2017 r. poz. 481);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);
7. Statut przedszkola.


I. Plan opracowany został w oparciu o:

1. Koncepcję pracy przedszkola i strategiczny plan rozwoju przedszkola.

2. Wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018:
1) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2) Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
3) Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

1. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.

2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

4.1 Podjąć działania mające na celu tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
4.2 Szczególną opieką psychologiczno-pedagogiczną otoczyć dzieci wymagające pomocy i ściśle współpracować z rodzicami.
4.3 Zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach.
4.4 Dzielić się swoją wiedzą zdobytą w szkoleniach, prowadzić zajęcia koleżeńskie w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli.
4.5 Prawa dzieci w przedszkolu są przestrzegane, nie było w tym zakresie uwag i skarg. Jest jednak potrzeba zwiększenia naszych oddziaływań na wzajemne relacje między przedszkolakami. Realizować program wychowawczy.
4.6 Przygotowywać dzieci do udziału w różnorodnych konkursach dla dzieci w wieku przedszkolnym w celu promowania uzdolnionych wychowanków naszej placówki.
4.7 W dalszym ciągu prowadzić ewaluację zajęć z dziećmi.
4.8 W dalszym ciągu rozpoznawać potrzeby w zakresie opieki i zapewniać dzieciom i rodzicom wszelkie dostępne formy pomocy.WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

I. Priorytety wynikające z koncepcji pracy przedszkola i strategicznego planu rozwoju przedszkola


Priorytety:

1. „Twórczy przedszkolak”
2. „Kraina matematyczna”
3. „Z Przyrodą na Ty ”
4. Realizacja programu wychowawczego „Z dziećmi o prawach dziecka”.
Przedszkolowo.pl logo