Kierunki Realizacji Koncepcji Pracy

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
„Kukiełkowo”

Zadania: Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci teatralnych formach działalności. Dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności.


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:
1. „Kukiełkowo”-magiczna moc wychowania przez sztukę w dążeniu do rozwijania aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania.

2. „Kompetencje informatyczne”.

3. „Od małego Przedszkolaka do wielkiego Polaka”.

4. Realizacja programu wychowawczego „Z dziećmi o prawach dziecka”.


Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021


I. Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r poz. 1658.);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2017 r. poz. 481);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r.);
7. Statut przedszkola.


I. Plan opracowany został w oparciu o:

1. Koncepcję pracy przedszkola i strategiczny plan rozwoju przedszkola.

2. Wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021:

1). Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2). Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.


3). Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Przedszkolowo.pl logo