KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 12
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
na rok 2021/2022


„Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać, potem dopiero uczy się je czytać; należy nauczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć”.
Janusz Korczak


Wizja przedszkola:

* Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
* Przedszkole jest placówką wychowującą człowieka przygotowanego do życia, świadomego swojego „ja”, miłośnika człowieka, sztuki, kultury i przyrody; przestrzegającego praw innych ludzi i potrafiącego radzić sobie w sytuacji naruszania praw własnych.
* Przedszkole promuje wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym.
* Przedszkole jest placówką nastawioną na rozwój zawodowy i osobowościowy każdego nauczyciela, który będzie w pełni odpowiedzialny za pracę z wychowankami, a praca będzie dla niego radością, wyzwaniem do poszukiwania coraz nowszych rozwiązań.
* Program przedszkola jest ukierunkowany na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości we wszystkich wymiarach: fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, moralnym, duchowym, zdrowotnym i społecznym.
* Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, prac z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

MISJA PRZEDSZKOLA:

Nasze przedszkole:

* Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
* Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
* Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i moralnymi.
* Wspiera doskonalenie nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy z dzieckiem z nastawieniem na jego aktywność i twórcze myślenie.
* Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
* Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
* Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Model Absolwenta Miejskiego Przedszkola Nr 12:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.


Absolwent jest:

* odpowiedzialny
* kulturalny
* tolerancyjny
* świadomy swojej tożsamości regionalnej i narodowej
* potrafiący sprostać problemom dnia codziennego
* szanujący przyrodę
* szanujący wartość życia i dbającymi o zdrowie
* przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami
* przygotowany do roli ucznia
* wierzy w siebie, posiada motywację do uczenia się
* odróżnia dobro od zła
* przestrzega podstawowych wartości
* przestrzega praw innych ludzi i potrafi radzić sobie w sytuacji naruszania praw własnych.

CELE I ZADANIA:

1.Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola:

* Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
* Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
* Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.2.Procesy zachodzące w przedszkolu:

* W przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
* Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
* W przedszkolu funkcjonuje system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.3.Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

* Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
* W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
* Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
* Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.4.Zarządzanie przedszkolem:

* Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
* Nauczyciele systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, która ma wpływ na jakość pracy przedszkola.
* Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
* Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.
Przedszkolowo.pl logo