Priorytety na rok szkolny 2021/2022

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
1. „Wesoła zabawa to fajna sprawa”- zabawa jako bezpośrednia forma zdobywania przez
dzieci 3-6- letnie wiadomości o otaczającym świecie.
2. „Przedszkolaki wiedzą jak być EKO” – kształtowanie proekologicznej postawy dzieci.
3. Realizacja programu wychowawczego „Z dziećmi o prawach dziecka”.


Plan pracy przedszkola na rok szkolny 2021/2022


I. Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r poz. 1658.);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U z 2017 r. poz. 481);
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r.);
7. Statut przedszkola.


I. Plan opracowany został w oparciu o:

1. Koncepcję pracy przedszkola i strategiczny plan rozwoju przedszkola.

2. Wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022:

2.1 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.2 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

2.3 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

2.4 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

3. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022.

4. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za roku szkolny 2021/2022.
Przedszkolowo.pl logo