PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
2. Odbioru dzieci z przedszkola dokonują wyłącznie osoby dorosłe (mające zdolność do czynności prawnych).
3. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka z przedszkola przez osobę dorosłą inną niż rodzice, zdolną do podejmowania czynność i prawnych upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez okres danego roku szkolnego, w którym zostało wystawione. Upoważnienie może zostać zmienione lub odwołane w każdej chwili.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa lub w wyjątkowej sytuacji telefonicznego zgłoszenia z podaniem danych osobowych osoby odbierającej. Osoba odbierająca musi posiadać dokument tożsamości w celu zweryfikowania danych osobowych.
5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby, która zamierza odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
6. O przypadku każdej odmowy wydania powinien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
7. Życzenie rodzica dotyczące nieodebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
8. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:00.
9. Osoba przyprowadzająca powinna przygotować je w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
10. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna zgłosić ten fakt upoważnionemu pracownikowi. Dziecko jest przyprowadzane do szatni i przekazywane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) lub osobie upoważnionej do odbioru. Od tego momentu osoba odbierająca jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.
11. Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe i czyste dzieci. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych czy zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do całkowitego wyleczenia.
12. Po każdorazowym przebyciu choroby przez dziecko, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
13. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.
14. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
15. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać telefonicznie rodzicowi (prawnemu opiekunowi) wszelkie niepokojące objawy stanu zdrowia dziecka, a rodzic w trosce o zdrowie i życie własnego dziecka ma bezwzględny obowiązek odbierania telefonu z przedszkola.
16. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.
Przedszkolowo.pl logo