Statut

Statut Miejskiego Przedszkola Nr12
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Piekarach Śląskich

Podstawa prawna statutu przedszkola:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z
2001 r. nr 28, poz. 319, z 2006 r. nr 200, poz. 1471, z 2009 r.,nr 114, poz. 946).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017
poz. 59 z późn. zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
(Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19, Dz. U. z 2019 r. poz. 2215. z 2021 r. poz. 4).
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1327).
6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991 Nr 95
poz. 425, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 1237).
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz.
1038, 1243, 1535).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2018 poz.
1679).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658 z późn. zm. Dz.U. 2021 poz. 1618).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502).
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z
późn. zm. Dz. U. 2020 Poz. 2111 i Dz. U. 2021 Poz. 1525). Rozporządzenie Ministra Edukacji i
Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. 2021 poz. 824 z późn. zm. Dz. U. 2021 Poz. 1519).
15. Wybrane akty wykonawcze.
3
Jednostka redakcyjna:
- rozdział
- paragraf
- ustęp
- punkt
- litera
Nowelizacji niniejszego statutu dokonuje Rada Pedagogiczna (po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady
Rodziców ) uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej ½ liczby członków
rady.
Przedszkolowo.pl logo