Statut

Statut Miejskiego Przedszkola Nr12


NAZWA PRZEDSZKOLA

1. Nazwa przedszkola: Miejskie Przedszkole Nr 12

2. Siedziba przedszkola: budynek wolnostojący usytuowany przy ulicy

Bpa. H. Bednorza 26

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Piekary Śląskie

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty
w Katowicach

5. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 PŁATNIK

ul. Bpa. H. Bednorza 26 Miejskie Przedszkole Nr 12
41- 946 PIEKARY ŚL. w PIEKARACH ŚLĄSKICH
Tel. (032) 287 – 96- 06
NIP 498- 00- 01-417 REGON 272002212
Miejskie Przedszkole Nr 12 posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi:

REGON 272002212
NIP 498- 00- 01-417
§ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty / Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami /
b) Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 r.)
c) niniejszego statutu
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez pracę indywidualną z dzieckiem, współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
b) wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
c) buduje system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre, a co złe,
d) kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
e) rozwija u dzieci umiejętności społeczne, które są im niezbędne w relacjach z dziećmi i dorosłymi,
f) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
g) troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
h) zachęca do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
i) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
j) wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
k) kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
l) zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności, a także kształtuje te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
ł) przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym- nowożytnym,
m) kształtuje u dzieci umiejętności czytania i przygotowuje dzieci do nabywania umiejętności pisania.

3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje -
z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa – odpowiednio do
wieku i możliwości rozwojowych dzieci oraz indywidualnych potrzeb
środowiska.
4. Przedszkole realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, a także z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny, w szczególności:

a) zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
b) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zapewnia równość szans i umacnia wiarę we własne siły i możliwości;
c) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, osiągania sukcesów;
d) rozwija wrażliwość moralną i estetyczną, tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
e) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;
f) może tworzyć zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną;


5. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
a) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch
nauczycielek
b) w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba / pomoc nauczycielki/, która pomaga w sprawowaniu nad dziećmi opieki
c) podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci
d) podczas zajęć poza terenem przedszkola w trakcie spacerów i
wycieczek przedszkolnych: w obrębie tej samej miejscowości
jedna osoba sprawuje opiekę nad grupą:
20 dzieci – bez korzystania ze środków lokomocji i grupą
10 dzieci – przy korzystaniu ze środków lokomocji.
6. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
a) oddane przez rodziców – w pomieszczeniu przedszkola – dzieci, są odbierane i przyprowadzane do sali zajęć przez upoważniony personel
b) rodzice odbierają dzieci w pomieszczeniu przedszkola od dyżurujących osób personelu
c) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu
d) dzieci mogą również być odbierane przez upoważnione na piśmie przez rodziców ( prawnych opiekunów ) osoby pełnoletnie .
7. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
8. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

§ 3
ORGANY PRZEDSZKOLA

1. Organami przedszkola są:
I. Dyrektor Przedszkola
II. Rada Pedagogiczna
III. Rada Rodziców
2. Zasady współdziałania poszczególnych organów:

a) każdemu z organów gwarantuje się swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji
b) pomiędzy organami przedszkola zapewnia się bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach
c) wszelkie konflikty powstające na terenie placówki rozwiązuje dyrektor w porozumieniu z odpowiednimi organami
d) w razie niemożności rozwiązania konfliktu wewnątrz przedszkola, dyrektor wnioskuje o pomoc do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny


3. Kompetencje organów przedszkola:

I Dyrektor Przedszkola
1.Dyrektor przedszkola jest wyłaniany w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.


3.Do zadań i obowiązków dyrektora należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego – gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach
c) zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielom
ubiegającym się o poszczególne stopnie awansu zawodowego
d) opracowanie / wspólnie z Radą Pedagogiczną /planu pracy placówki
e) przygotowanie arkusza organizacyjnego pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu
f) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących oraz wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów
g) przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,
h) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
i) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
• organizowanie szkoleń i narad,
• motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
• przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
j) planowanie nadzoru pedagogicznego , który zawiera w szczególności:
• cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,
• tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki
• tematykę szkoleń i narad nauczycieli,
k) obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola
l) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich wykorzystanie zgodne z odpowiednimi przepisami prawa finansowego
ł) prowadzenie dokumentacji finansowej i kancelaryjno- archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
m) współpraca z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
n) koordynacja współdziałania organów przedszkola i zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem
o) kierowanie polityką kadrową przedszkola: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
p) stworzenie i zapewnienie dzieciom i pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP, PPOŻ
r) administrowanie ZFŚS zgodnie z obowiązującym regulaminem.
s) odpowiada za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania
t) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole
u) organizowanie w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami
v) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka
w) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.

4. Dyrektor ma prawo:
a) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy
b) zatrudniania i zwalniania pracowników
c) wydawania poleceń wszystkim pracownikom
d) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z Regulaminem, a
także udzielania kar porządkowych zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy
e) podejmowania decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego w przypadkach określonych w statucie.
f) powoływanie zespołów do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wyznaczenie osoby koordynującej pracę zespołu.
5. Dyrektor może skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

6. Dyrektor przedszkola sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje następujące zadania:
a) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych
b) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowe go nauczycieli
d) zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego
e) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o poszczególne stopnie awansu zawodowego .

7.1. Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

7.2.Plan nadzoru uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich.

7. 3.Plan nadzoru powinien zawierać:

a) zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań
b) plan hospitacji ( obserwacji)
c) tematykę szkoleń nauczycieli przedszkola , uwzględniających w szczególności wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym
d) inne informacje uznane przez dyrektora za istotne

7.4.Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru, zawierającą:
a) zakres wykonania planu
b) wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
c) podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.

8.Dyrektor – w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
8.1 przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola
8.2 kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
8.3 wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a. organizowanie szkoleń i narad
b. motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego
c. przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
8.4 obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola.

9. Plan nadzoru zawiera w szczególności:
a. cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram
b. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
c. tematykę szkoleń i narad nauczycieli.

II. Rada Pedagogiczna
1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy
pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy
2. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia
są protokołowane.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane 5-6 razy w ciągu
roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb:
a) zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu
prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej
b) w posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (na zaproszenie
przewodniczącego) zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy
c) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków
d) członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania
spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste wychowanków, ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów własnych
c) przygotowanie projektu statutu przedszkola bądź projektu zmian oraz
uchwalenie statutu
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
6. Rada Pedagogiczna opiniuje :
a) organizację pracy, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć
b) projekt planu finansowego
c) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń, wyróżnień
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
7.Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 43 ust 2 Ustawy o Systemie Oświaty.
8.Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Śląskiego Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
9. Nauczyciele występują z wnioskiem do dyrektora o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego.
III. Rada Rodziców
1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację ogółu rodziców dzieci
przedszkolnych i funkcjonuje w oparciu o regulamin działalności, który nie
może być sprzeczny z niniejszym statutem.
2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
a) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz
wspomagania realizacji celów i zadań
b) współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci
przez rodzinę i przedszkole
c) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola oraz opinii o
pracy nauczyciela odbywającego staż.
d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki
e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców, które wybiera spośród siebie oddziałową Radę Rodziców składającą się z 2-3 osób:
a) wszyscy członkowie oddziałowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców
Przedszkola
b) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy regulaminowego składu danego organu
c) uchwały są protokołowane
d) wybory do oddziałowych Rady Rodziców odbywają się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w tajnym głosowaniu
e) wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% i 1 głos uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego
f) nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym
swoim posiedzeniu
g) Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy do roku.
4. W przypadku nie respektowania uprawnień Rady Rodziców przez dyrekcję
przedszkola lub jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną,
prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju
stan rzeczy do dyrektora przedszkola oraz ma prawo oczekiwać
wyczerpującej odpowiedzi.
5. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami przedszkola
wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej
oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie do organu prowadzącego przedszkole.
6. Członkowie Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać wg procedury ustalonej w regulaminie Rady Rodziców.

§ 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole czynne jest 10 godzin / od poniedziałku do piątku /,
od 6oo do 16oo .

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na
dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
2.1 czas na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.),
c) nie więcej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci- 3, 4 letnich) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) nie mniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci starszych- 4, 5 letnich) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
e) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować
(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczno- pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych).
3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym i
zatwierdzane w arkuszach organizacji pracy przedszkola na dany rok
szkolny.
4. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych na
życzenie rodziców / np. język obcy, rytmika /.

§ 5
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący
dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i
uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola:
a) po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej
określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia
b) z zastrzeżeniem, że nie są inwalidami narządów ruchu wymagającymi
indywidualnej opieki dodatkowych osób
c) ich pobyt winien gwarantować bezpieczeństwo innym dzieciom


§ 6
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie
rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i
przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
a) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin i obejmuje godz. od 8:00 do 13:00, dla dzieci 6 i 5 letnich w poniedziałek (grupa IV) od godz. 8:30 do 13:30 w czwartek od godz. 8:30 do 13:30 (grupa III).
3. Dopuszcza się w przedszkolu funkcjonowanie programów indywidualnych, wspomagających proces rozwoju i edukacji dziecka zgodnie z wnioskami z przeprowadzonej diagnozy przedszkolnej.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi powinien być
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

5. W ramach planu zajęć przedszkolnych organizuje się na życzenie rodziców
/ prawnych opiekunów /:
a) zajęcia dodatkowe z zakresu nauki języka obcego, rytmiki czy religii,
b) Czas trwania zajęć dodatkowych z zakresu nauki języka obcego, rytmiki czy religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci,
c) organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
6. Nauczyciel prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola , w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo dydaktycznej w danym roku szkolnym
a) do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym: nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów / i adresy ich zamieszkania
b) oznaczenie realizowanego programu
c) odnotowuje się obecność dzieci, zajęcia w danym dniu oraz tematykę tych zajęć, a fakt przeprowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.
7. W przedszkolu organizuje się zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze dla
dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych grup dyspanseryjnych i
prowadzi się stosowną dokumentację w wybranej przez nauczyciela formie.
8. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki ich dzieci, nie pobiera się od rodziców opłat (bez względu na postać i sposób przekazywanych informacji).

§ 7

1. Przedszkole jest wielooddziałowe- łącznie 4 oddziały zlokalizowane są na
terenie placówki.
2. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i
możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
3. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada następujące
pomieszczenia:
a) sale zajęć z niezbędnym wyposażeniem dla poszczególnych oddziałów
b) szatnie dla dzieci i personelu
c) umywalnie z ubikacją
d) ogród przedszkolny
e) kuchnię i pomieszczenia administracyjno- gospodarcze
4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi / bezpiecznymi / urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.


§ 8
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia.
2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący przedszkole.
4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.


§ 9
1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel / nauczyciele /, któremu
powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla danego oddziału
szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb
kształcenia nauczycieli.
4. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§ 10
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest
przez:
Gminę Piekary Śląskie
2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków.
3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej określa Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / DZ. U. z 2015r. poz. 357 / art.14 ust. 5a.
a) rodzice pokrywają pełny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu w zależności od ilości spożywanych posiłków. Koszt wyżywienia określony jest w Zarządzeniu nr 4/2011 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 z dnia 23 sierpnia 2011r. w porozumieniu z Organem Prowadzącym,

b) zwrot opłat wniesionych przez rodziców (prawnych opiekunów) z tytułu nieobecności dziecka jest rozliczany po dokonaniu wpłaty, w miesiącu następnym,
c) Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka określają czas pobytu oraz ilość spożywanych posiłków w umowie sporządzanej przy przyjęciu dziecka do przedszkola.


§ 11
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi:
a) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania
przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości
b) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników
określają odrębne przepisy.

§ 12
1. W przedszkolu nie przewidziano stanowiska wicedyrektora.
2. Podczas nieobecności w placówce dyrektora zastępuje go nauczyciel , który otrzymał pełnomocnictwo od Prezydenta Miasta.
3. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 13
1. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola (chyba, że organizacja pracy przewiduje inaczej).

§ 14
1. W przedszkolu nie zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

§ 15
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem, powinni znać podstawę programową I etapu edukacyjnego i ponoszą odpowiedzialność za jej jakość oraz za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
3. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną.
4. Nauczyciele wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania:
a) stwarzają warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji, aktywności poznawczej, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
b) prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, a w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza pedagogiczna)
c) przygotowują do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6 – letnich
d) stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania
e) szanują godność dziecka i respektują jego prawa
f) rzetelnie realizują zadania zgodnie z powierzonym im stanowiskiem
g) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
h) wspierają każde dziecko w jego rozwoju
i) dążą do pełni własnego rozwoju osobowego, ubiegają się poszczególne stopnie awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego
j) kształtują i wychowują dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji , w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
k) dbają o kształtowanie u uczniów postaw moralnych
l) informują dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną ze względu na jego potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, uczestniczenie w pracach zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
ł) nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną:
• dziennik zajęć, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym oraz wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsce ich urodzenia, imiona ich rodziców, adresy zamieszkania, oznaczenia realizowanego programu wychowania przedszkolnego, rozkład dnia grupy. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci w danym dniu (godziny przyjścia dziecka oraz wyjścia), tematy zajęć. Realizację zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
• karty obserwacji
• arkusze diagnozy
m) realizują zalecenia dyrektora i osób kontrolujących
n) inicjują i organizują imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.
o) współdziałają z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
5. Nauczyciel ma prawo do:

a) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych placówek i instytucji oświatowych i naukowych
b) ubiegania się o poszczególne stopnie awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez

dyrektora związanych z organizacją pracy placówki.
7. W przedszkolu mogą być prowadzone praktyki pedagogiczne dla potrzeb
kształcenia nauczycieli.

8. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju
c) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
d) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać.

9. Do podstawowych obowiązków rodziców należy :
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
d) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
e) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
10. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
11. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek: rodziców, nauczycieli, dyrektora lub upoważnionego organu.
12. Formy współpracy przedszkola z rodzicami uwzględniają również:
a) konsultacje z nauczycielami oraz zaproszonym specjalistą
b) zajęcia otwarte i zajęcia promocyjne zorganizowane przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych
c) aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach, innych imprezach przedszkolnych, dni „otwartych drzwi”

§ 16
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
4.Dzieci w wieku 6 - lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne w tutejszej placówce.
a ) dziecko 6 –letnie, którego stan zdrowia nie pozwala uczęszczać na zajęcia przedszkolne ma możliwość (po przedstawieniu orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej) korzystać z indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
5.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia
c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
d) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej , w obwodzie której dziecko mieszka , o realizacji tego obowiązku.
6. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu
8. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o Regulamin rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 12.
9. Dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym ma prawo do pobytu w przedszkolu minimum 5 godzin, nie dłużej jednak niż 9 godzin.
10. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole
b) nieobecności dziecka ponad miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola
c) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu
d) skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
11. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
d) poszanowania jego godności osobistej i akceptacji jego osoby
e) opieki i ochrony, posiadania osób odpowiedzialnych, do których może się zwrócić
f) partnerskiej rozmowy na każdy temat
g) poszanowania własności
h) doświadczania konsekwencji własnego zachowania / ograniczonego względami bezpieczeństwa/
i) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw

k) badania i eksperymentowania

l) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania

m) różnorodnego, bogatego w bodźce otoczenia

n) snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje.

12. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia wychowanków i zatrudnionego w nim personelu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszcza się dobrowolnie na początku roku szkolnego.
13. W przedszkolu nie mogą być stosowanie wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody, uprzedniego porozumienia z rodzicami.
14. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest :
a) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw,
b) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,
c) przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu do kolegów , nauczycieli ,pracowników przedszkola,
d) uczestniczyć w pracach porządkowych i samoobsługowych ( pełnienie dyżurów)
e) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki w czasie spacerów , wycieczek
f) dbanie o zabawki i pomoce znajdujące się w Sali,
g) przestrzeganie wartości uniwersalnych , takich jak : prawda, miłość, piękno


§ 17
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych dyrektor powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia dokumentacji.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Postanowienia końcowe

1. Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej może być nadane imię osoby, instytucji lub organizacji.
2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjno-obsługowych.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez ograny działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Tekst ujednolicony statutu zatwierdzono na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej w dniu 26.08.2016r.
Powyższy fakt został odnotowany w protokolarzu .

Przedszkolowo.pl logo