Statut - Rozdział I-X

Statut Miejskiego Przedszkola Nr12
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Piekarach Śląskich


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
NAZWA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu:
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
ul. Bpa Bednorza 26
2. Lokalizacja przedszkola: siedzibą przedszkola jest obiekt w Piekarach Śląskich przy ulicy Bpa. H.
Bednorza 26, w którym funkcjonują oddziały przedszkolne.
§ 2
1. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto Piekary Śląskie na prawach powiatu.
2. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek
Oświatowych przy Urzędzie Miasta w Piekarach Śląskich.
3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
§ 3
3. Organ prowadzący nadaje przedszkolu imię na wniosek: Rady Przedszkola lub wspólny
wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§ 4
1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 12 w Piekarach Śląskich,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Piekarach
Śląskich,
3) nauczycieli – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 1
1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z ustawy o
systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać
objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Zadania przedszkola:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających
nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze
jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w
poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu
rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie
psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w
przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10)tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz
norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla
jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i
języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, religii.
17)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur
ROZDZIAŁ III
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA
§ 1
1. Przedszkole realizuje zadania poprzez:
1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem
indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz
wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju
aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych,
stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z
zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza –
odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,
5) przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz uczestniczenie w procesie alfabetyzacji,
6) diagnozę i obserwację dzieci,
7) organizację zajęć rytmiki zajęcia, które prowadzone są w każdej grupie wiekowej oraz
gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy,
8) organizację zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartej na rytmie dnia, czyli
powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie
pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu
zdrowy rozwój,
9) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcanie do
współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowanie diagnozy
dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole
10) włączenie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w różne
działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego,
11)stworzenie miejsc do odpoczynku odpowiednie wyposażenie miejsca przeznaczonego na
odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia
odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
12) celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania
się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i
zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.
2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres
zadań realizowanych w przedszkolu
3. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji
przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego,
umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć
poza terenem przedszkola,
2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin
spacerów i wycieczek,
3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za
zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na
terenie ogrodu przedszkolnego,
4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,
5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

§ 2
1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego
indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania lub emocji,
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10)z niepowodzeń edukacyjnych,
11)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
12)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na:
1) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych,
2) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców w celu zwiększenia
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka.
4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest dzieciom w trakcie bieżącej pracy z
dzieckiem oraz w formie zajęć:
1) rozwijających szczególne uzdolnienia,
2) specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne i innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na
trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą
realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb
edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologicznopedagogicznej,
4) porad i konsultacji,
5) warsztatów
5. Pomoc psychologczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. Dyrektor może wyznaczyć
koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej.
6. Rodzice są informowani pisemnie o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną, a także o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielania pomocy oraz
wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane.
7. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i
nieodpłatne.
8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele w toku
bieżącej pracy i specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) rodziców dziecka,
2) dyrektora,
3) nauczyciela,
4) specjalisty,
5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej,
6) poradni,
7) asystent edukacji romskiej,
8) pomocy nauczyciela,
9) pracownika socjalnego,
10)asystenta rodziny,
11) kuratora sądowego,
12)org. pozarządowej.
10. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą
specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności.
11. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających
prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, lekarza.
12. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dokumentowane wg
odrębnych przepisów.
§ 3
1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
dzieci przedszkole zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga, Poradnię Psychologiczno -
Pedagogiczną w Piekarach Śląskich w formie:
1) kierowania na badania dzieci z deficytami rozwojowymi;
2) wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyśpieszeniu obowiązku przedszkolnego, nauczaniu
indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o uczęszczaniu do przedszkola specjalnego;
3) spotkań terapeutycznych.
2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności.
3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności następuje także na
podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej
poradni specjalistycznej.
4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych dziecka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5. W sprawach dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
3) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami
pełnosprawnymi.
§ 4
1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka polega na:
1) poznaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci poprzez prowadzenie i dokumentowanie
obserwacji przez nauczycieli,
2) uwzględnieniu preorientacji zawodowej, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
3) dążeniu do najszybszego usamodzielnienia dziecka pozwalającego mu na zaspokojenie
podstawowych potrzeb niezależnie od osób dorosłych, w przypadku dzieci wolniej
rozwijających się lub niepełnosprawnych – dążenie do opanowania przez nie sposobów
sygnalizowania swoich potrzeb otoczeniu i aktywnego poszukiwania pomocy innych dzieci lub
dorosłych,
4) dążeniu do opanowania różnorodnych umiejętności, a w toku tego procesu zdobywanie
wiedzy, co umożliwi dziecku lepsze rozumienie otaczającego je świata i bardziej sprawne w
nim działanie,
5) dążeniu do rozwijania gotowości do współdziałania z innymi ludźmi- dziećmi w różnym wieku
oraz osobami dorosłymi w realizacji celów,
6) dążeniu do rozwijania i wzmacniania w dziecku postawy twórczej, jego fantazji, pomysłowości,
zainteresowań i zdolności,
7) dążeniu do rozwijania w dziecku wrażliwości na potrzeby innych ludzi, do kierowania się w
swoim działaniu nie tylko własnymi potrzebami, ale także wymogami sytuacji czy potrzebami
drugiego człowieka,
8) dostosowaniu treści, metod, organizacji pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej do
potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
9) planowaniu pracy z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z uwzględnieniem
zdiagnozowanych w toku obserwacji pedagogicznych potrzeb i możliwości dzieci,
10) pomaganiu w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej,
11)indywidualizacji w toku bieżącej pracy sposobu oddziaływania odpowiednio do
zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci
niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole
polega na:
1) informowaniu na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka, zachęcaniu do współpracy w
realizacji programu wychowania przedszkolnego,
2) uzgadnianiu wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i
poszczególnych oddziałach,
3) informowaniu o stanie gotowości szkolnej dziecka, przygotowanej na podstawie
dokumentacji obserwacji pedagogicznych, ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych.
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI
§ 1
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w
trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i
psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku
a w szczególności:
1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię
użytkową,
2) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty,
3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej
pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia
uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w
danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym,
a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna
oddziałowa.
7. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15
dzieci.
8. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się w dzienniku wraz z
podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
9. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim
urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel
obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca
zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
13
§ 2
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH
1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy
brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz
pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą
pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,
2) organ prowadzący przedszkole,
3) pracownika służby bhp,
4) radę rodziców.
5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i
kuratora oświaty.
6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora
sanitarnego.
7. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego
pracownik przedszkola.
8. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi
postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą
rodziców.
10. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe,
bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na
drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z
nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi
podmiotami np. z policją.
§ 3
1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb,
możliwości i zainteresowań dzieci.
2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu.
3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu
wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.
4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko
kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza
dyrektor przedszkola.
5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych
przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i
turystyki.
6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z
zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i
ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki lub imprezy. Przedszkole może
posiadać dodatkową procedurę w zakresie organizacji wycieczek i imprez poza siedzibą
przedszkola.
7. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi
zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
8. Szczegółowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa dzieci zawarte są w
regulaminie wycieczek przedszkolnych
ROZDZIAŁ V
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
§ 1
1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące
zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
a) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub jego prawni opiekunowie,
b) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod
opiekę nauczyciela,
c) rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić przez siebie osobę mogącą – w ich ocenie –
zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo, do odbierania dziecka z przedszkola – na piśmie
przedkładając je nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej
zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu
osobistego. Dyrektor może zwrócić się do rodziców (prawnych opiekunów) o zmianę osoby
upoważnionej (każdorazowo), kiedy stwierdzi, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
pełnego bezpieczeństwa,
d) nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za
pośrednictwem innego pracownika przedszkola,
e) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,
f) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku,
gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku
bezpieczeństwa (jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających),
g) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w
celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka,
h) rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie
uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje
działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.
2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie
pobytu dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po
powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu
całkowitego wyleczenia.
16
ROZDZIAŁ VI
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I KOMPETENCJE RODZICÓW
§ 1
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości koncepcji i udziału w jej opracowaniu,
2) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami realizowanymi w
danym oddziale,
3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów,
zachowania i rozwoju,
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
doborze metod udzielania pomocy,
5) uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej dziecka,
6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
przedszkola,
7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i
nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców,
8) planowych systematycznych spotkań z nauczycielem oddziału,
9) prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem w trybie odrębnych
przepisów,
10)realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich
dziecka w trybie odrębnych przepisów,
11) korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami, w tym:
a) zebrań grupowych,
b) konsultacji i rozmów indywidualne z nauczycielem, dyrektorem – według potrzeb,
c) zajęć otwartych,
d) form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców takich jak:
- warsztaty,
- szkolenia,
- porady,
- konsultacje nauczycieli i specjalistów,
e) uroczystości i spotkań okolicznościowych – według kalendarza imprez,
f) festynów rodzinnych.
12) włączania się w organizację życia przedszkolnego,
13)życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.
14) współdziałania w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny i przedszkola oraz
budzeniu wzajemnego zaufania.
17
3. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na
zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i rady rodziców.
§ 2
1. Rodzice mają obowiązek:
1) czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w
szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach,
2) przestrzegać postanowień niniejszego statutu,
3) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w godzinach ustalonych przez
przedszkole,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola,
5) przyprowadzania do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych, a w przypadku
uciążliwej alergii dziecka wywołującej kaszel lub katar, rodzic zobowiązany jest dostarczyć
stosowne zaświadczenie od lekarza, nauczycielowi prowadzącemu grupę.
2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
1) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
2) terminowego regulowania opłat,
3) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,
4) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki
5) aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola.
ROZDZIAŁ VII
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 1
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
obsługi oraz administracji,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji
stanowiących,
6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym
stosowne organy,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez
radę przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i
higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
3. Zadania Dyrektora:
1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie
pedagogicznej w terminie ujętym wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej,
2) Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w dwóch formach:
a) kontroli - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub
dyrektora placówki prowadzone w placówce w celu oceny:
- stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki,
- przebiegu procesów kształcenia i wychowania w placówce,
- efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej placówki,
b) wspomagania.
3) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
5) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia
nauczyciela kontraktowego,
6) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
7) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych
warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola a także bezpiecznych i
higienicznych warunków, oraz określa kierunki ich poprawy,
8) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
9) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi
prowadzącemu,
10) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
11) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi i
kontrolującymi,
12) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych
pracowników przedszkola,
13) przyznawanie nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom przedszkola,
14) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
15)zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
16) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
17)sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne,
18) dopuszczanie do użytku, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu
wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
1) wykonuje uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie w zakresie działalności przedszkola,
2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich
rodzinom,
3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.
§ 2
1. W przedszkolu może zostać zatrudniony wicedyrektor.
2. Zakres zadań wicedyrektora przedszkola wynika z przepisów prawa oświatowego, określany
jest przez dyrektora przedszkola w formie pisemnej jako zakres czynności, uprawnień,
obowiązków i podległości służbowej.
20
3. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora placówki:
a) pełni funkcję zastępcy dyrektora i reprezentuje placówkę na zewnątrz, w przypadku jego
nieobecności w placówce;
b) planuje organizację i tematykę nadzoru pedagogicznego;
c) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym;
d) pomaga dyrektorowi w przygotowaniu dokumentów programowo-organizacyjnych
przedszkola:
- rocznego planu pracy przedszkola, w części działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki;
- kalendarza uroczystości przedszkola;
e) współpracuje ze służbą zdrowia i z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
f) prowadzi dokumentację spraw kadrowych i akt osobowych dot. awansu zawodowego
nauczycieli;
g) organizuje szkolenia wymagane bezpieczeństwem i higieną pracy dla nauczycieli i
pracowników, niepedagogicznych przestrzegając ich terminów.
4. Wicedyrektor ma prawo do:
a) przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń;
b) decydowania w bieżących sprawach procesu pedagogicznego;
c) wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień, oraz kar porządkowych dla
nauczycieli i innych pracowników;
d) podpisywania pism i dokumentów, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i
kompetencji.
5. Wicedyrektor odpowiedzialny jest za:
a) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli;
b) terminowość szkoleń i obowiązujących badań lekarskich nauczycieli i innych pracowników
przedszkola;
c) poziom pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w placówce oraz prawidłowość i
terminowość prowadzonej przez siebie dokumentacji.
6. Wicedyrektor odpowiada służbowo, jak każdy nauczyciel przed dyrektorem przedszkola, radą
pedagogiczną i organem prowadzącym.
§ 3
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania
dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
przedszkolu.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele
organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i
inni.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
zgodnie z regulaminem rady.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) uchwalenie statutu przedszkola,
5) przyjęcie koncepcji pracy przedszkola,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu
zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i
zainteresowania dzieci,
2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego
nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Miasta Piekary Śląskie
o odwołanie z funkcji Dyrektora.
9. Rada Pedagogiczna wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
przedszkola.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy jej członków.
11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z
przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
22
§ 4
1. Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Piekarach Śląskich jest organem kolegialnym
przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w
tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i
placówek i ustalać zasady i zakres współpracy.
5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
6. Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola, oraz organu sprawującego
nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
7. Rada Rodziców wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora.
8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
§ 5
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia
każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy
kompetencji tych organów.
ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 1
1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich
pracy,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie
programów wychowania przedszkolnego,
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych
prowadzonych przez przedszkole.
§ 2
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
§ 3
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o
podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i
edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe, które odbywają się po
ustalonych przez organ prowadzący czasie bezpłatnej realizacji podstawy programowe
wychowania przedszkolnego. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia
dodatkowe:
1) religia,
2) logopedia,
3) język angielski,
4) taneczno-rytmiczne,
5) teatralne.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.
5. Zasady organizowania zajęć dodatkowych określają Prawo Oświatowe i rozporządzenia MEN.
24
§ 4
1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy
rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,
2) (uchylono)
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań dzieci.
4. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
§ 5
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania
przedszkolnego.
2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo – opiekuńczo
– dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola
i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez
Dyrektora.
3. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki
religii regulują odrębne przepisy.
4. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem
przedszkola, ponadto:
1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,
2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,
3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci i wynosi 15 min dla dzieci 3-, 4-letnich, a 30 min dla pozostałych dzieci.
6. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
1) zajęcia rewalidacji indywidualnej,
2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje,
zajęcia rozwijające uzdolnienia.
7. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
§ 6
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
25
1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00
do 16.00 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa
programowa wychowania przedszkolnego,
2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa 12 miesięcy, tj.: od 1 września do 31 sierpnia
każdego roku,
3) przerwa wakacyjna określona jest w harmonogramie opracowanym przez organ prowadzący i
jest wykorzystana na:
a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,
b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.
2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego
§ 7
1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
1) sale zajęć,
2) pokój nauczyciela,
3) szatnie dla dzieci
4) pomieszczenia administracyjne
5) zaplecze sanitarne,
6) pomieszczenia gospodarcze,
7) plac zabaw.
2. Archiwum znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu.
3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor, który składa tę
odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych,
opiekunów tych pomieszczeń.
4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola,
przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.
ROZDZIAŁ IX
ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU
§ 1
1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miasta
Piekary Śląskie wraz ze sposobem jej wykonania:
1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki
żywieniowej,
3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków:
a) śniadanie,
b) śniadanie, obiad,
c) śniadanie, obiad, podwieczorek,
2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do
uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15. każdego miesiąca.
3. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez
przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.
4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola:
1) określa regulamin korzystania z posiłków Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Piekarach Śląskich.
ROZDZIAŁ X
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
§ 1
1. Miejskie Przedszkole Nr 12 w Piekarach Śląskich zatrudnia nauczycieli oraz pracowników
samorządowych niebędących nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych
oraz ustawa Kodeks Pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników
niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
4. Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
pożarowych,
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
§ 2
1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem dzieci troską o ich zdrowie, poszanowanie godności
osobistej dziecka.
2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale
przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program
wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może
również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę
przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i
innymi specjalistycznymi.
5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od
pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego
i korelowania ich treści,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka,
3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia,
5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania
przedszkolnego.
10. Inne zadania nauczycieli:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z
początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły
podstawowej,
4) dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wyznaczona wydaje rodzicom dziecka
spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej do końca kwietnia. Wzór
informacji określają odrębne przepisy,
5) przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat,
informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na
wniosek rodziców złożony nie później niż do końca września roku poprzedzającego rok
szkolny, w którym może rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną,
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń,
9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
10) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem
prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć
otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych,
wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać
udział zainteresowani rodzice,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12)realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
14)inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
29
15) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
16) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczodydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji
dotyczących dzieci,
17) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,
18) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
19) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w
celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
20) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi
programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
21)szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
22) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady
Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
23)realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej
działalności placówki.
11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:
1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy
wskazujące konieczność zmiany statutu,
2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w
statucie.
§ 3
1. W przedszkolu może zostać zatrudniony psycholog, logopeda, terapeuta, czy pedagog.
2. Do zadań nauczyciela związanych ze współpracą ze specjalistami i instytucjami świadczącymi
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną należy:
1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, logopeda i in.),
2) wymiana informacji ze specjalistami w celu niwelowania deficytów dziecka.
3. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu
przedszkola,
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy dziecka,
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie
stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
§ 4
1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od
czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
31
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel
opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,
2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę
wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez
zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrektor po
przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie
rozpatrzenia wniosku.
§ 5
1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą.
2. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:
1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat
realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i
zachowania ich dziecka,
2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
3) organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczną i inną specjalistyczną,
4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale
przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem
jednotygodniowym,
2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.
4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i
zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:
1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,
2) kartę pracy indywidualnej,
3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek
przygotowania przedszkolnego.
5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania
przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może
obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w
podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego
powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu
przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i
pedagogiczną m. in. z:
1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.
7. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor
zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a
nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów
przedszkolnych),
2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej
dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i
propozycji działań wspomagających,
3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania
przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i
decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.
§ 6
1. W przedszkolu mogą zostać zatrudnieni następujący pracownicy samorządowi na
stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:
1) pomoc nauczyciela,
2) woźna oddziałowa,
3) intendent
4) kucharz,
5) pomoc kuchenna,
6) woźny.
2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania
przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola w
odrębnych dokumentach.
Przedszkolowo.pl logo