Statut Rozdział XI-IV

ROZDZIAŁ XI
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI
§ 1
1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym ustawą o systemie oświaty.
2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo,
ochronę przed przemocą,
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej i własnego tępa rozwoju,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego,
religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
1) akceptacji takim jakim jest,
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
6) wypoczynku jeśli jest zmęczony,
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
8) zdrowego jedzenia.
4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w
społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola
na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych
pracowników przedszkola,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia
przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten
fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola
§ 2
1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych
środków wychowania mogą być nagrody:
1) Nagrody:
a) pochwała indywidualna
b) pochwała wobec grupy
c) pochwała przed rodzicami
d) dostęp do atrakcyjnej zabawki
e) dyplom uznania
f) drobne nagrody rzeczowe
g) przewodzenie w zabawie
2) Nagradzamy za:
a) stosowanie ustalonych zasad i umów
b) wysiłek włożony w wykonaną pracę
c) wywiązanie się z podjętych obowiązków
d) bezinteresowną pomoc innym
e) aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola
2. Dzieci znają zasady ponoszenia konsekwencji za nieprzestrzeganie ustaleń.
1) Konsekwencje złego zachowania:
a) upomnienie słowne indywidualne
b) upomnienie słowne wobec grupy
c) poinformowanie rodziców o przewinieniu
d) chwilowe odsunięcie od zabawy celem przemyślenia zachowania
e) zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
f) rozmowa z dyrektorem
2) Konsekwencje stosujemy za:
a) nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
b) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
c) zachowania agresywne
d) niszczenie wytworów pracy innych,
e) celowe niewywiązywanie się z podjętych obowiązków.
35
§ 3
1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka z
listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu
obejmującej co najmniej 30 dni,
2) Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
3) stałych, agresywnych zachowań wychowanka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych
wychowanków i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania
problemu (podjęcie terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej
sytuacji) powtarzających się , agresywnych zachowań rodziców wychowanka w Przedszkolu,
łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej,
4) ukrytych ciężkich chorób wychowanka, nie zgłoszonych przez rodziców,
5) zalegania z odpłatnością za Przedszkole co najmniej 2 miesiące.
2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje
Dyrektor stosując poniższą procedurę:
1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za
potwierdzeniem odbioru,
2) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu,
3) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej
otrzymania do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
ROZDZIAŁ XII
ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 1
1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasady określone
przez organ prowadzący przedszkole.
2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
3. W pozostałych przypadkach o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń
oraz liczba wolnych miejsc w danym oddziale, ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka
podejmuje dyrektor.
4. Lista dzieci przyjętych na nowy rok szkolny wywieszana jest na tablicy ogłoszeń.
5. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie wciągu
całego roku.
§ 2
1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest - karta zapisu dziecka - przedłożona
w sekretariacie, obowiązująca przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na rok lub cały okres
pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 3
1. Odrębne zasady przyjmowania 6-latków reguluje Prawo Oświatowe i rozporządzenia MEN.
PRZYJMOWANIE I TRAKTOWANIE DZIECKA Z ZAGRANICY
§ 4
1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie
postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich.
2. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do przedszkola odbywa się w trakcie roku
szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola.
3. Dla dzieci przybywających z zagranicy w wieku 6 lat, które są obowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne, a nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania organ prowadzący organizuje realizuje nauki zgodnie z
podstawą programową, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych
zajęć z języka polskiego.
4. Dla dzieci niebędących obywatelami polskimi, w wieku 6 lat, które są obowiązane odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich
pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stowarzyszenie
kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować naukę języka i kultury kraju
pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 dzieci.
5. Dyrektor przedszkola ustala w porozumieniu z placówką dyplomatyczną lub konsularną lub
stowarzyszeniem, o których mowa w ust. 4, dni tygodnia i godziny, w których może odbywać
się w nauka języka i kultury kraju pochodzenia.
37
§ 5
1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej:
1) realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju,
2) prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice
wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w
kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,
3) w miarę potrzeb organizowanie zajęć umożliwiających osłuchanie z językiem mniejszości
narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w
zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej.
§ 6
1. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur,
ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców. Przedszkole prowadzi z
dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych. W przedszkolu
funkcjonuje kodeks etyki zawodowej regulujący relacje pomiędzy podmiotami przedszkola.
ROZDZIAŁ XIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 1
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola ze względu na remont
budynku w którym przedszkole funkcjonuje na co dzień, tymczasową siedzibą przedszkola jest
budynek Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ulicy Bpa Bednorza 29
w Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzeziny Śląskie.
2. Na czas remontu przedszkole korzysta z wyznaczonych pracowni szkolnych oraz innych
pomieszczeń koniecznych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
ROZDZIAŁ XIV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 1
1. Powyższy dokument dotyczy dzieci, nauczycieli, rodziców, oraz pracowników administracji i
obsługi Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Piekarach Śląskich.
2. Niniejszy status znajduje się do wglądu w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
3. Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji Statutu:
1) Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w formie nowelizacji na wniosek:
a) organów przedszkola,
b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany
przepisów
4. Przedszkole publikuje tekst jednolity Statutu niezwłocznie po jego nowelizacji.
5. Ujednolicony tekst Statutu wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2021 r.
6. Traci moc Statut Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Piekarach Śląskich w Piekarach Śląskich z
dnia 09 listopada 2017 r.

Statut Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Piekarach Śląskich został zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. po uprzednim zaopiniowaniu go przez
Radę Rodziców
Przedszkolowo.pl logo