Współpraca z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12
W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Na rok szkolny 2021/2022

Forma współpracy:

Zebrania:

Zebranie z rodzicami. Zadania: przekazanie rodzicom najważniejszych zasad związane z funkcjonowaniem placówki i pobytem dziecka w przedszkolu:

Zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminem przedszkola.
Przedstawienie warunków ubezpieczenia dzieci.
Omówienie organizacji pracy na rozpoczynający się rok szkolny.
Przedstawienie praw i obowiązków rodziców
Zapoznanie rodziców z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć dodatkowych proponowanych przez przedszkole.

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor
Termin: sierpień

Podsumowywanie dotychczasowej współpracy przedszkola z rodzicami. (podzielenie się przemyśleniami, obawami, sukcesami i porażkami oraz ewentualne zmiany w sposobie pracy, komunikowania się lub dopracowania zasad współpracy, które są satysfakcjonujące dla obydwu stron.Pedagogizacja Rodziców:
gazetki dla rodziców

Zebrania grupowe:
Spotkania rodziców i nauczycieli dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych. Każdy wychowawca powinien przekazać rodzicom wiadomości dotyczące pracy z grupą:

Zapoznanie rodziców z rozkładem dnia podczas pobytu dzieci w przedszkolu.
Zapoznanie rodziców z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, podstawą programową.
Dokonanie wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców
Złożenie przez rodziców upoważnień:

- przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
- uczestnictwa dzieci w zajęciach z logopedą i psychologiem,
- zgoda na publikację zdjęć oraz prac dziecka.

Zwrócenie szczególnej uwagi na grupie:

- Najmłodszej – pomoc w zaaklimatyzowaniu się dzieci w nowym środowisku, poznanie przedszkola, wychowawców, integracja dzieci.

- Najstarszej – dopilnowanie procedur związanych z realizacją rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zapoznanie rodziców z zakresem ich obowiązków w tym względzie oraz konsekwencjami ich nieprzestrzegania.

Osoby odpowiedzialne: Nauczyciele
Termin: wrzesień


Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Przedstawienie wyników badań (arkusz obserwacji).
Osoby odpowiedzialne: Nauczyciele
Termin:listopad

Podsumowanie pracy wychowawczo dydaktycznej za I i II semestr.
Osoby odpowiedzialne: Nauczyciele


Zajęcia otwarte: (w zależności od sytuacji związanej z COVID19)
Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci na tle grupy.
Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmacnianie więzi.
Osoby odpowiedzialne: Dyrektor, Nauczyciele

Gazetka "Informacje dla Rodziców" oraz strona internetowa przedszkola:
Prezentowanie aktualnych tematów, zagadnień dydaktycznych, propozycje zabaw i ćwiczeń.
Wystawa prac dziecięcych (poczta internetowa)
Osoby odpowiedzialne:Nauczyciele
Termin: na bieżąco

Dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych i środowiska:(w zależności od sytuacji związanej z COVID19)
Zapoznanie z placówką, personelem, kolegami.
Organizacja spotkań dla rodziców „Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka”
Zabawy w salach zajęć i na placu zabaw.

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor, Kadra Pedagogiczna
Termin:na bieżąco

Rozmowy doraźne, kontakty indywidualne:
Kontakty indywidualne rodziców z dyrektorem przedszkola, wychowawczyniami grup.

Omówienie na podstawie prowadzonych obserwacji osiągnięć dzieci.

Przekazanie informacji dotyczących gotowości dzieci 5-6 letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka.

Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych ale też szczególnych uzdolnień, zainteresowań. – określenie jednolitych działań.

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor, kadra pedagogiczna


Wystawy prac plastyczno-konstrukcyjnych:
W trakcie całego roku szkolnego organizowanie wystawy tematycznych prac dzieci (poczta internetowa) w celu zapoznania rodziców z:

efektami prac ich dzieci,
różnorodnymi technikami plastyczno-konstrukcyjnymi,
umiejętnościami plastycznymi ich dzieci,
umożliwienie porównania swojego dziecka z innymi (na tle grupy rówieśniczej).

Osoby odpowiedzialne: Nauczyciele
Termin:cały rok szkolny

Rada Rodziców:
Rada rodziców to bardzo ważny organ wewnętrzny przedszkola. Jego szczegółowe zadania zostały ujęte w statucie przedszkola. Z pewnością bardzo cenny będzie udział Rady Rodziców w życiu przedszkola poprzez:

udział w planowaniu pracy,
wspólne planowanie i organizowanie uroczystości przedszkolnych i wycieczek,
dofinansowanie uroczystości dla dzieci,
pozyskiwanie sponsorów, środków finansowych w celu wzbogacenia bazy materialnej,
udział w doborze zajęć dodatkowych dla dzieci,
wybór zabawek dla dzieci w ramach prezentów choinkowych,
zapoznanie z podstawowymi dokumentami przedszkola i umieszczenie ich w miejscu ogólnodostępnym, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor, Rady Oddziałowe
Termin: cały rok szkolny

Informacje dla Rodziców
Rodzice dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne
Przedszkole zgodnie z § 3 ust. 5 najnowszej nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624) wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
Osoby odpowiedzialne: Dyrektor
Termin: do 30 kwietnia

Pomoc w organizacji uroczystości i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach:
Przygotowanie poczęstunku, podsuwanie ciekawych rozwiązań.
Pomoc w organizacji uroczystości, przygotowanie strojów.
Osoby odpowiedzialne: Dyrektor, Nauczyciele
Termin: na bieżąco

Prace na rzecz placówki:
Pomoc w organizacji uroczystości dla dzieci, wycieczek.
Przygotowanie strojów dla dzieci na Bal Karnawałowy.
Prace przy organizacji występów teatralnych i różnych konkursów.
Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Zbiórka zakrętek, tonerów.
Sponsoring.

Osoby odpowiedzialne: Dyrektor, Nauczyciele
Termin: na bieżąco


Przedszkolowo.pl logo